ΣΗΜΑΝΣΗ "CE"

 

Η σήμανση CE γίνεται πλέον υποχρεωτική σε πολλά από τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Οι καταναλωτές συνειδητοποιούν ότι αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη πως το εν λόγω προϊόν παράγεται με τυποποιημένες μεθόδους και διαδικασίες υψηλών προδιαγραφών.

Το σήμα CE έχει ήδη καθιερωθεί και ισχύει για τα υαλοπετάσματα από τις αρχές του 2006, ενώ από τις αρχές του 2008 έχει γίνει υποχρεωτικό και στα κουφώματα. Συνήθως αναφερόμαστε σε αυτό, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ότι το CE διασφαλίζει την πιστότητα του προϊόντος βεβαιώνοντας τον καταναλωτή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την Κοινοτική νομοθεσία.

Η ανάρτηση του σήματος πιστότητας στο προϊόν αποδεικνύει πως παράγεται με μεθόδους και διαδικασίες υψηλών προδιαγραφών και αναβαθμισμένης ποιότητας, προϋποθέτει την χρήση πιστοποιημένων σειρών σε κοινοποιημένα εργαστήρια δοκιμών και αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης καθώς και έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, που εξασφαλίζει σταθερότητα παραγωγής και ποιότητας.

Τα πιστοποιημένα κατά CE συστήματα αλουμινίου θα πρέπει να συνοδεύονται από:

  • Οδηγίες προφύλαξης - συντήρησης
  • Έντυπο εγγύησης καλής λειτουργείας
  • Έντυπο παραλαβής και επίδειξης καλής λειτουργείας
  • Δήλωση συμμόρφωσης CE
  • Έντυπο σημάτων CE